Regulamin strony internetowej i polityka ochrony prywatności www.powermatic.pl § 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, w ramach strony internetowej dostępnej pod adresem www.powermatic.pl, zwanej dalej Stroną reprezentowaną przez BILLS Anna i Jacek Bilscy s.c z siedzibą Siedlików 44H, 63-500 Ostrzeszów posługującą się nadanym jej numerem identyfikacji podatkowej (NIP): 5140348846, oraz numerem statystycznym REGON: 381797635, zwaną dalej Operatorem Strony 1.Operator Strony jest usługodawcą, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r poz. 1219 ze zm.). Operator Strony świadczy usługi drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu i zgodnie z jego postanowieniami. 2.Operator Strony udostępnia formularz służący do kontaktów z nim szczegółowo opisane w § 2 Regulaminu. 3.Użytkownikami Strony, zwanymi dalej „Użytkownikamisą osoby fizyczne, które w jakikolwiek sposób korzystają ze Strony POWERMATIC 4.Na potrzeby Regulaminu wszelkie umieszczone na Stronie POWERMATIC teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, będą zdefiniowane jakoMateriały. 5.Jeżeli w Regulaminie będzie użyte określenie „RODOnależy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). § 2 Zasady korzystania ze Strony 1.Usługi świadczone w ramach Strony POWERMATIC (zwane dalej: „Usługami”) polegają na bezpłatnym udostępnieniu treści i funkcjonalności Strony jego użytkownikom, w szczególności poprzez: b) umożliwienie Użytkownikom zapoznawanie się z Materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje, c) umożliwienie Użytkownikom kontaktowanie się z Operatorem w zakresie:zadawania pytań i uzyskiwania wszelkich informacji, a w szczególności poprzez wskazanie tematu za pośrednictwem umieszczonego tam formularza. 2.Korzystanie przez Użytkownika ze Strony internetowej jest bezpłatne. 3.Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem, zostaje zawarta poprzez przystąpienia przez Użytkownika do korzystania ze Strony POWERMATIC Do rozwiązania Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika Strony POWERMATIC, z tym zastrzeżeniem, że Usługi opisane w § 2 ust. 1 Regulaminu mogą być rozwiązane w każdym czasie przez Użytkownika na podstawie skierowanego do Operatora żądania o usunięcie jego danych osobowych 4.W przypadku skorzystania z form kontaktu, o których mowa w § 2 ust. Regulaminu, Użytkownik ma wgląd w szczegółową informację dotyczącą przetwarzania przez Operatora jego danych osobowych zgodnie i na podstawie odpowiednich przepisów RODO. 5.Operator Strony dokłada starań w celu zapewnienia w pełni komfortowego i bezpiecznego korzystania ze Strony POWERMATIC przez Użytkownika. Operator POWERMATIC zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, umożliwiające go Użytkownikowi korzystanie z Usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na dostarczaną Usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych, odpowiednich dla właściwości świadczonej Usługi oraz w sposób zapewniający jednoznaczną identyfikację stron Usługi świadczonej drogą elektroniczną. 6.Operator Strony POWERMATIC oświadcza, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w Regulaminie, może wiązać się z typowymi, powszechnie znanymi ryzykami związanymi z wykorzystywaniem sprzętu informatycznego i sieci Internet. W związku z powyższym Operator Strony POWERMATIC zaleca stosowanie przez Użytkowników środków służących zwiększeniu bezpieczeństwa i zminimalizowaniu możliwości wystąpienia takich ryzyk, takich jak oprogramowanie antywirusowe. 7.Operator Strony POWERMATIC zastrzega następujące wymagania techniczne konieczne do prawidłowego działania Strony POWERMATIC: a)urządzenie umożliwiające wyświetlanie za pomocą przeglądarki internetowej treści transmitowanych w sieci Internet, b)przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML 5, zaktualizowana do najnowszych wersji, bez dodatków zmieniających pracę przeglądarki, c)JavaScript oraz technologia cookies, d)aktywny dostęp do sieci Internet (łącze internetowe), e)konto poczty elektronicznej (aktywne, należycie skonfigurowane). § 3. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności 1.Korzystanie z niektórych Usług na Stronie może być związane z podaniem danych osobowych Użytkownika. W takim wypadku podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia danej Usługi. Administratorem danych osobowych jest Operator, zwanym dalej w niniejszych paragrafie „Administratorem danychlub Administratorem”. 2.Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Jeżeli Administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem Administrator informuje Użytkownika, którego dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli wszelkich innych stosownych informacji wymaganych przez przepisy prawa, a w szczególności przez przepisy RODO 3.Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a ponadto każdemu Użytkownikowi przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 16-22 RODO. 4.Administrator danych zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami RODO oraz innych przepisów prawa dotyczący ochrony danych osobowych. 5.Administrator wskazuje, iż w ramach korzystania ze Strony POWERMATIC, oprócz danych osobowych zbierane są niektóre informacje techniczne dotyczące Użytkownika, takie jak używany system operacyjny, typ oraz wersja przeglądarki, liczba odwiedzin Strony POWERMATIC oraz adresy odwiedzanych stron internetowych. Automatycznie zbierane są tylko te informacje, które nie mają charakteru danych osobowych. Operator Strony POWERMATIC może przekazywać zaufanym stronom trzecim statystyki zbiorcze dotyczące liczby odwiedzin oraz inne informacje związane ze Stroną POWERMATIC, które nie umożliwiają identyfikacji Użytkowników. 6.Na urządzeniach Użytkowników Strony POWERMATIC są umieszczane informacje niezbędne do ich identyfikacji w postaci plików cookies”. Pliki cookies są używane jedynie do pobierania z dysku twardego informacji pozostawionych przez pliki cookies pochodzące ze Strony POWERMATIC. W przypadku gdy Użytkownik chce wiedzieć, kiedy plik tego typu jest zapisywany na dysku, powinien skonfigurować w odpowiedni sposób przeglądarkę internetową. Poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej Użytkownik może również zablokować umieszczanie na dysku twardym jego urządzenia plików cookies, co może jednak powodować brak możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Strony POWERMATIC. § 4.Ochrona własności intelektualnej 1.Strona POWERMATIC oraz wszelkie zwarte w niej Materiały, w tym utwory, zbiory utworów, bazy danych, znaki towarowe, podlegają ochronie przewidzianej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności dotyczących własności intelektualnej lub przemysłowej. 2.Użytkownicy mogą korzystać ze Strony POWERMATIC oraz utworów, zbiorów utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w sposób zgodny z powszechnie obowiązujący mi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawą Prawo własności przemysłowej oraz ustawą o ochronie baz danych. W szczególności nieuprawnione jest: a)zwielokrotnianie, rozpowszechniania, w tym publiczne odtworzenie lub udostępnianie w sieci Internet Strony POWERMATIC lub jej części lub utworów zamieszczonych na Stronie POWERMATIC lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, b) wprowadzanie jakichkolwiek zmian do Strony POWERMATIC lub jej części lub utworów zamieszczonych na Stronie POWERMATIC lub ich części, c) pobieranie zawartości baz danych lub ich wykorzystywanie w całości lub w części. § 5 Tryb postępowania reklamacyjnego 1.Każdy Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Strony POWERMATIC. 2.Reklamacje należy przesyłać w formie pisemnej na adres Operatora Strony POWERMATIC za pomocą formularza kontaktowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. b) ppkt Regulaminu. 3.Reklamacja powinna zawierać: wskazania czego reklamacja dotyczy oraz wskazanie sposobu w jaki reklamacja powinna być załatwiona (czego żąda Użytkownik) oraz dane teleadresowe umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację. 4.Operator Strony POWERMATIC udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. § 6. Postanowienia końcowe 1.Operator Strony POWERMATIC zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu. Zmiana taka wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia nowej wersji Regulaminu na Stronie POWERMATIC. 2.Operator zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności Strony POWERMATIC oraz do czasowego zawieszania działalności Strony POWERMATIC na czas dokonywania prac konserwujących lub innych związanych z rozbudową Strony w/w strony. 3.Do spraw nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie ma wyłącznie prawo polskie, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.). 4.Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na Stronie POWERMATIC .
REGULAMINY
Regulamin strony internetowej i polityka ochrony prywatności www.powermatic.pl § 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, w ramach strony internetowej dostępnej pod adresem www.powermatic.pl, zwanej dalej Stroną reprezentowaną przez BILLS Anna i Jacek Bilscy s.c z siedzibą Siedlików 44H, 63-500 Ostrzeszów posługującą się nadanym jej numerem identyfikacji podatkowej (NIP): 5140348846, oraz numerem statystycznym REGON: 381797635, zwaną dalej Operatorem Strony 1.Operator Strony jest usługodawcą, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r poz. 1219 ze zm.). Operator Strony świadczy usługi drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu i zgodnie z jego postanowieniami. 2.Operator Strony udostępnia formularz służący do kontaktów z nim szczegółowo opisane w § 2 Regulaminu. 3.Użytkownikami Strony, zwanymi dalej „Użytkownikamisą osoby fizyczne, które w jakikolwiek sposób korzystają ze Strony POWERMATIC 4.Na potrzeby Regulaminu wszelkie umieszczone na Stronie POWERMATIC teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, będą zdefiniowane jakoMateriały. 5.Jeżeli w Regulaminie będzie użyte określenie „RODOnależy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). § 2 Zasady korzystania ze Strony 1.Usługi świadczone w ramach Strony POWERMATIC (zwane dalej: „Usługami”) polegają na bezpłatnym udostępnieniu treści i funkcjonalności Strony jego użytkownikom, w szczególności poprzez: b) umożliwienie Użytkownikom zapoznawanie się z Materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje, c) umożliwienie Użytkownikom kontaktowanie się z Operatorem w zakresie:zadawania pytań i uzyskiwania wszelkich informacji, a w szczególności poprzez wskazanie tematu za pośrednictwem umieszczonego tam formularza. 2.Korzystanie przez Użytkownika ze Strony internetowej jest bezpłatne. 3.Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem, zostaje zawarta poprzez przystąpienia przez Użytkownika do korzystania ze Strony POWERMATIC Do rozwiązania Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika Strony POWERMATIC, z tym zastrzeżeniem, że Usługi opisane w § 2 ust. 1 Regulaminu mogą być rozwiązane w każdym czasie przez Użytkownika na podstawie skierowanego do Operatora żądania o usunięcie jego danych osobowych 4.W przypadku skorzystania z form kontaktu, o których mowa w § 2 ust. Regulaminu, Użytkownik ma wgląd w szczegółową informację dotyczącą przetwarzania przez Operatora jego danych osobowych zgodnie i na podstawie odpowiednich przepisów RODO. 5.Operator Strony dokłada starań w celu zapewnienia w pełni komfortowego i bezpiecznego korzystania ze Strony POWERMATIC przez Użytkownika. Operator POWERMATIC zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, umożliwiające go Użytkownikowi korzystanie z Usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na dostarczaną Usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych, odpowiednich dla właściwości świadczonej Usługi oraz w sposób zapewniający jednoznaczną identyfikację stron Usługi świadczonej drogą elektroniczną. 6.Operator Strony POWERMATIC oświadcza, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w Regulaminie, może wiązać się z typowymi, powszechnie znanymi ryzykami związanymi z wykorzystywaniem sprzętu informatycznego i sieci Internet. W związku z powyższym Operator Strony POWERMATIC zaleca stosowanie przez Użytkowników środków służących zwiększeniu bezpieczeństwa i zminimalizowaniu możliwości wystąpienia takich ryzyk, takich jak oprogramowanie antywirusowe. 7.Operator Strony POWERMATIC zastrzega następujące wymagania techniczne konieczne do prawidłowego działania Strony POWERMATIC: a)urządzenie umożliwiające wyświetlanie za pomocą przeglądarki internetowej treści transmitowanych w sieci Internet, b)przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML 5, zaktualizowana do najnowszych wersji, bez dodatków zmieniających pracę przeglądarki, c)JavaScript oraz technologia cookies, d)aktywny dostęp do sieci Internet (łącze internetowe), e)konto poczty elektronicznej (aktywne, należycie skonfigurowane). § 3. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności 1.Korzystanie z niektórych Usług na Stronie może być związane z podaniem danych osobowych Użytkownika. W takim wypadku podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia danej Usługi. Administratorem danych osobowych jest Operator, zwanym dalej w niniejszych paragrafie „Administratorem danychlub Administratorem”. 2.Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Jeżeli Administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem Administrator informuje Użytkownika, którego dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli wszelkich innych stosownych informacji wymaganych przez przepisy prawa, a w szczególności przez przepisy RODO 3.Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a ponadto każdemu Użytkownikowi przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 16-22 RODO. 4.Administrator danych zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami RODO oraz innych przepisów prawa dotyczący ochrony danych osobowych. 5.Administrator wskazuje, iż w ramach korzystania ze Strony POWERMATIC, oprócz danych osobowych zbierane są niektóre informacje techniczne dotyczące Użytkownika, takie jak używany system operacyjny, typ oraz wersja przeglądarki, liczba odwiedzin Strony POWERMATIC oraz adresy odwiedzanych stron internetowych. Automatycznie zbierane są tylko te informacje, które nie mają charakteru danych osobowych. Operator Strony POWERMATIC może przekazywać zaufanym stronom trzecim statystyki zbiorcze dotyczące liczby odwiedzin oraz inne informacje związane ze Stroną POWERMATIC, które nie umożliwiają identyfikacji Użytkowników. 6.Na urządzeniach Użytkowników Strony POWERMATIC są umieszczane informacje niezbędne do ich identyfikacji w postaci plików cookies”. Pliki cookies są używane jedynie do pobierania z dysku twardego informacji pozostawionych przez pliki cookies pochodzące ze Strony POWERMATIC. W przypadku gdy Użytkownik chce wiedzieć, kiedy plik tego typu jest zapisywany na dysku, powinien skonfigurować w odpowiedni sposób przeglądarkę internetową. Poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej Użytkownik może również zablokować umieszczanie na dysku twardym jego urządzenia plików cookies, co może jednak powodować brak możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Strony POWERMATIC. § 4.Ochrona własności intelektualnej 1.Strona POWERMATIC oraz wszelkie zwarte w niej Materiały, w tym utwory, zbiory utworów, bazy danych, znaki towarowe, podlegają ochronie przewidzianej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności dotyczących własności intelektualnej lub przemysłowej. 2.Użytkownicy mogą korzystać ze Strony POWERMATIC oraz utworów, zbiorów utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w sposób zgodny z powszechnie obowiązujący mi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawą Prawo własności przemysłowej oraz ustawą o ochronie baz danych. W szczególności nieuprawnione jest: a)zwielokrotnianie, rozpowszechniania, w tym publiczne odtworzenie lub udostępnianie w sieci Internet Strony POWERMATIC lub jej części lub utworów zamieszczonych na Stronie POWERMATIC lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, b) wprowadzanie jakichkolwiek zmian do Strony POWERMATIC lub jej części lub utworów zamieszczonych na Stronie POWERMATIC lub ich części, c) pobieranie zawartości baz danych lub ich wykorzystywanie w całości lub w części. § 5 Tryb postępowania reklamacyjnego 1.Każdy Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Strony POWERMATIC. 2.Reklamacje należy przesyłać w formie pisemnej na adres Operatora Strony POWERMATIC za pomocą formularza kontaktowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. b) ppkt Regulaminu. 3.Reklamacja powinna zawierać: wskazania czego reklamacja dotyczy oraz wskazanie sposobu w jaki reklamacja powinna być załatwiona (czego żąda Użytkownik) oraz dane teleadresowe umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację. 4.Operator Strony POWERMATIC udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. § 6. Postanowienia końcowe 1.Operator Strony POWERMATIC zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu. Zmiana taka wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia nowej wersji Regulaminu na Stronie POWERMATIC. 2.Operator zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności Strony POWERMATIC oraz do czasowego zawieszania działalności Strony POWERMATIC na czas dokonywania prac konserwujących lub innych związanych z rozbudową Strony w/w strony. 3.Do spraw nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie ma wyłącznie prawo polskie, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.). 4.Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na Stronie POWERMATIC .